ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด