ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัคร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ใบสมัคร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ