ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านระบบริหารจัดการการศึกษา)

ตำแหน่งเลขที่ 18  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ