การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดาวน์โหลดคำสั่งรับโอน-ย้าย (บริหารระดับต้น)