หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว1422 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติ ดาวน์โหลด