เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด  และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1409 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด