หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.1/ว 16 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด