หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว1177 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติ ดาวน์โหลด