เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1160 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ครั้งที่ 104)     ดาวน์โหลด