หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0403.2/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ     ดาวน์โหลด