เรียน  ศึกษาธิการภาค และ ศึกษาธิการจังหวัด (ที่มีรายชื่อดังแนบ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/ว 901, ว 902 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ศึกษาธิการภาค

ศึกษาธิการจังหวัด