ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร ระดับชำนาญการพิเศษ

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก