หนังสือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ ชร 0032.101.2/ว 240 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งใบเสร็จรับเงิน     ดาวน์โหลด