เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศธ 0201.4/841 และ ศธ 0201.4/842 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2563

นร 1013.1/5  ลงวันที่ 9 ม.ค. 2563

1_2563_attachment

2_2563_attachment

3_2563_attachment

4_2563_attachment

5_2563_attachment