เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/21501 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่นฯ     ดาวน์โหลด