หนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.3/ว 498 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ     ดาวน์โหลด