คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สป ๑๐๕๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นล่วงหน้า   ดาวน์โหลด