หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 18655 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ขอส่งส่งเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 4 ฉบับ เพื่อให้แจ้งเวียนบุคลากรในสังกัดทราบและเชิญชวนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา
ดาวน์โหลด