หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/4993 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า     ดาวน์โหลด