เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ศึกษาธิการจังหวัดพังงา  และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/18237 – 18239 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคฯ  (ครั้งที่ 57)     ดาวน์โหลด