เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค,  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด  และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/18566 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด