หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/18425 – 18427 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง แบบสอบถามประกอบการตรวจสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

 

เรียน  เลขาธิการ ก.ค.ศ. , เลขาธิการ กศน. , เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     ดาวน์โหลด

เรียน  ผอ.สอ.สป , ผอ.สคบศ.สป.     ดาวน์โหลด

เรียน  ศึกษาธิการภาค 1 – 18, ศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้     ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ

  1. แบบสอบถาม สตง. ปี 62     ดาวน์โหลด
  2. รายละเอียดประกอบแบบสอบถาม สตง. ปี 62     ดาวน์โหลด