หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17393 – 17395 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

เรียน  เลขาธิการ ก.ค.ศ. , เลขาธิการ กศน. และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     ดาวน์โหลด

เรียน  ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป. , ผอ.สำนักอำนวยการ     ดาวน์โหลด

เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค ,  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด  และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด