หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/4591 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอทราบประวัติข้าราชการ      ดาวน์โหลด