หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/16912 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในระดับจังหวัดฯ (ครั้งที่ 655)     ดาวน์โหลด