หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/16807 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ     ดาวน์โหลด