เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศธ.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/16859 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ครั้งที่ 646)     ดาวน์โหลด