หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 16239 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ สธ 0501.01/ว 4295 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
เพื่อแจ้งให้ทราบว่า “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ได้เปลี่ยน “กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”
ดาวน์โหลด