เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/15450 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ฯ (ครั้งที่ 555)     ดาวน์โหลด