เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค/ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/15445 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด