หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/17120 – 17125 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การแจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน

 

หนังสือเรียน     เลขาธิการ กศน.  ,   เลขาธิการ ก.ค.ศ.  ,   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ,  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด  ,  ศึกษาธิการภาคทุกภาค  ,  สำนักอำนวยการ สป. , สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.

เอกสารแนบ  (ทุกหน่วยงาน)

  1.  รายละเอียด 1
  2.  รายละเอียดประกอบรายละเอียด 1
  3.  รายละเอียด 2
  4.  ขอข้อมูลธนาคาร 61