เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/15001 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบลงทุน และ ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบลงทุนฯ (ครั้งที่ 542 – 543)     ดาวน์โหลด