เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/14967 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบลงทุนฯ (ครั้งที่ 546)      ดาวน์โหลด