หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/14832 – 14833 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ

เรียน   ศึกษาธิการภาคทุกภาค/ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด     ดาวน์โหลด

เรียน  เลขาธิการ กศน.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผอ.สอ.สป.  ผอ.สคบศ.  และ ผอ.ศปบ.จชต.     ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ