สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 14635 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อแจ้งเชิญชวนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา จำนวน 11 ฉบับ
ดาวน์โหลด