ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เอกสารหมายเลข ๑-๑ ใบสมัครผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการศึกษาสำนักลูกเสือฯ

เอกสารหมายเลข ๑-๒ ใบสมัครนักวิเทศสัมพันธ์

เอกสารหมายเลข ๑-๓ ใบสมัครนักทรัพยากรบุคคล

เอกสารหมายเลข ๑-๔ ใบสมัครนักวิชาการศึกษา ศธภ.

เอกสารหมายเลข ๒ วิสัยทัศน์ข้อเสนอแนวความคิด

เอกสารหมายเลข ๓ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๔ ตำแหน่ง)

เอกสารหมายเลข๔