เรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/14728 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ โดยกรมบัญชีกลางอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และค่าอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ในสังกัด สพฐ. ปี 2562     ดาวน์โหลด