หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 376 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา     ดาวน์โหลด