สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 14176 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อเชิญชวนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา (จำนวน 9 ฉบับ)
ดาวน์โหลด