หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/13795 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2562     ดาวน์โหลด