สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201./ว 13789 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด