เรียน  ศึกษาธิการภาค 2, 5, 10 และ 15

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13850 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบดำเนินงานฯ (ครั้งที่ 504)     ดาวน์โหลด