หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 76 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     ดาวน์โหลด