หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/11793 – 11794 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค     ดาวน์โหลด

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด     ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ (ใช้ร่วมกัน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1     ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2     ดาวน์โหลด