เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/11542 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ (ครั้งที่ 435)     ดาวน์โหลด