เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/11353 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงานฯ (ครั้งที่ 404)     ดาวน์โหลด