เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/11352 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (ครั้งที่ 423)     ดาวน์โหลด