เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11242 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ฯ (ครั้งที่ 415-416)     ดาวน์โหลด