เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11163 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ (ครั้งที่ 376)     ดาวน์โหลด