หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 311 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม     ดาวน์โหลด